Over de club: Veiligheidsplan

  
» Herkenbaarheid: instructeurs en lesbegeleiders in het rood, coördinator in het geel.
 

Op dit gedeelte van onze site kunt u het toezichtplan van de Van Dixhoornbrigade op uw gemak doorlezen. Mocht u dit op een later tijdstip nog eens willen doen, dan kunt u het ook downloaden en printen (met behulp van Acrobat Reader).

Bent u op zoek naar informatie over ons beleid omtrent pesten en (seksuele) intimidatie? Bekijk dan de pagina 'Vertrouwenspersonen'. Ook belangrijk: wij conformeren ons aan de gedragscode van Reddingsbrigade Nederland. Deze is hier te vinden en te downloaden.

Het Vrijburgbad beschikt ook over een eigen Toezichtplan en Calamiteitenplan. Dit vindt u via de twee links.

1. Inleiding
Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld. Door een aantal recente ongevallen zijn steeds meer betrokkenen zich gaan verdiepen in de wetgeving omtrent het houden van toezicht. Hoewel die wetgeving in principe duidelijk is, bestaan er toch veel interpretatieverschillen over de hantering daarvan.

Een toezichtplan dient volgens het bestuur van de Van Dixhoornbrigade aan te geven hoe binnen onze vereniging het toezicht is geregeld, in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht.

2. De wet: WHVBZ en BHVBZ
In Nederland bestaat sinds 1969 de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Sinds 1984 bestaat er ook een Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Dit besluit kent twee soorten voorschriften:
1. Doelvoorschriften, waarbij grotendeels aan de houder van het zwembad wordt overgelaten op welke wijze hij dit beoogde doel bereikt, waarbij hooguit in de toelichting op de wet wat algemene richtlijnen worden gegeven
2. Middelvoorschriften, waarbij de wetgever exact aangeeft op welke wijze aan welke eis moet worden voldaan.
 
De controle op de uitvoering van alle voorschriften genoemd in de WHVBZ, dus ook op het houden van toezicht, ligt in handen van de provincies. Deze hebben de mogelijkheid om met betrekking tot een in hun provincie gelegen zwembad in het belang van hygiëne en veiligheid van de bezoekers, ‘nadere voorschriften’ te geven. Elk zwembad moet dus een eigen invulling geven aan de term ‘voldoende toezicht’, maar moet zich er ook daadwerkelijk van vergewissen dat dit toezicht in de praktijk ook als zodanig wordt uitgeoefend.

In artikel 11 van de jaarlijks te sluiten gebruikersovereenkomst tussen Optisport en de Van Dixhoornbrigade is het volgende opgenomen: Wegens de in de Wet Hygiëne en Veiligheid voor Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) is voldoende toezicht tijdens openstelling van het zwembad verplicht.

Omdat de in artikel 1 genoemde ruimte(n) door Optisport aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld zonder personeel van Optisport, is de gebruiker verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende en bevoegd toezicht gedurende het gebruik van die ruimte(n).
 
Gebruiker stelt daartoe een zgn. toezichtplan op. Het met de WHVBZ in overeenstemming zijnde toezichtplan wordt als bijlage aan de overeenkomst tot gebruik van ruimte t.b.v. zwemsportactiviteiten gehecht.

Doel van dit plan is dan ook om zowel voor de vrijwilligers (met vrijwilligers worden bedoeld: alle (hulp)instructeurs, de lesbegeleider en de coördinator) als voor de (jeugd)leden van de Van Dixhoornbrigade duidelijk te maken welke risico’s er zijn, waar verantwoordelijkheden liggen en welke afspraken er in de vereniging gelden en hoe met de risico’s moet worden omgegaan.

3. Eigen verantwoordelijkheid
Welke voorwaarden ook worden geschapen, welke afspraken ook worden gemaakt, voor alles geldt dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor veiligheid en werk- en sportomstandigheden.

Uiteraard geldt dat naar vermogen; van kleine kinderen kan minder worden verwacht dan van weldenkende volwassenen. Maar voor iedereen geldt dat verwacht mag worden dat men kennis neemt en aandacht schenkt aan de regels die door de vereniging zijn gesteld en daar ook naar handelt.

Verder mag verwacht worden dat iedereen zich gedraagt volgens de normale regels van fatsoen en sportiviteit, anderen met respect behandelt (ook wanneer er verschillen van mening zijn), zorg heeft voor materialen (ook voor eigen materialen van leden) en accommodaties en boven alles oog heeft voor de goede naam van de vereniging. Een en ander betekent vanzelfsprekend ook dat men zich houdt aan de regels van het zwembad.

4. De rolverdeling
Wettelijk wordt ‘voldoende toezicht’ vereist. De volgende omstandigheden zijn daarbij van belang:
- Er is steeds sprake van huur van een deel van het badwater in het Vrijburgbad; daarbij blijft er altijd personeel van het Vrijburgbad in de andere delen van de accommodatie aanwezig.
- De vereniging is verantwoordelijk voor het directe toezicht op het door haar gehuurde deel van het badwater. Daarbij verschillen de omstandigheden en de risico’s per bad.
- De personeelsleden van het Vrijburgbad hebben de zorg voor de goede gang van zaken bij calamiteiten.
- De personeelsleden zijn beschikbaar (steeds in 2e instantie) voor de grotere EHBO-gevallen.

5. Voldoende toezicht
Het bestuur van de Van Dixhoornbrigade heeft de volgende regels voor wat betreft het houden van toezicht opgesteld.
- Bij ieder training dient tenminste één persoon, ouder dan 18 jaar aanwezig te zijn in de zwemzaal die niet direct betrokken is met het lesgeven. In de praktijk wordt deze rol vervuld door de coördinator.
- Bij iedere training dient tenminste één persoon aanwezig te zijn in het bezit van een geldig E.H.B.O.-diploma incl. reanimatie. In de praktijk zal dit één van de instructeurs zijn.
- Bij iedere training dient tenminste één persoon aanwezig te zijn die in staat is om een drenkeling van een diepte van 3,83 meter op te duiken en te vervoeren naar de kant. In de praktijk zal dit één van de instructeurs zijn.

Een toezichthouder is die persoon die voldoet aan bovenstaande eisen of een combinatie van personen die samen voldoen aan deze eisen. Indien er sprake is van een combinatie van personen dienen alle personen die die combinatie vormen te allen tijden samen aanwezig te zijn (in de zwemzaal !!).

De coördinator is het aanspreekpunt als toezichthouder. Ook in die gevallen dat hij samen met andere personen een combinatie moet vormen om te komen tot ‘voldoende toezicht’. Hij / zij is tevens verantwoordelijk voor het juist toezichthouden tijdens het vrijzwemmen gedurende trainingen van de Van Dixhoornbrigade.

De coördinator houdt toezicht op de gedragsregels en veiligheid en kan / dien zonodig in dat kader aanwijzingen te geven die door de leden moeten worden opgevolgd. Hij / zij draagt ook zorg voor goed contact met het zwembadpersoneel en met andere zwembadgebruikers.

Alle vrijwilligers stellen zich op de hoogte van het calamiteitenplan van het zwembad, de wijze waarop EHBO kan worden gevraagd en de aanwezige hulpmiddelen in het zwembad. De Technische Commissie van de Van Dixhoornbrigade zal zorgen voor een jaarlijkse update van deze informatie voor de vrijwilligers.

6. Specifieke aandachtspunten Verenigingsbad
Het verenigingsbad is een bassin van 25 x 12,5 meter (deels met beweegbare bodem waardoor de waterdiepte kan variëren van 0,00m tot 3,83m). Het verstellen hoogte van de beweegbare bodem geschiedt door het badpersoneel geschieden.

Het (diepe) springgedeelte van het verenigingsbad is alleen toegankelijk voor bezoekers met minimaal zwemdiploma-A. Dit ter beoordeling van het badpersoneel. Voor de springinstallatie gelden de volgende specifieke regels:
- De twee springplanken mogen nooit tegelijkertijd worden gebruikt
- Het is verboden om zijdelings van de plank te springen
- Na het springen dient direct voorwaarts te worden weggezwommen en aan de overliggende lange zijde het bassin te verlaten. Het is dus niet toegestaan onder één van de planken door te zwemmen en/of in het water te blijven hangen
- Er mag slechts één persoon tegelijk op de plank staan en van de plank springen
- Er mag pas gesprongen worden van de plank als de voorganger onder de plank weg is gezwommen
- Plankdansen” is niet toegestaan.

7. Uitvoering
Voordat een activiteit start dient de coördinator (of zijn plaatsvervanger) zich ervan te vergewissen dat wordt voldaan aan ‘voldoende toezicht’. Dit kan onder meer door controle van bovengenoemde lijst.

Indien niet de juiste personen aanwezig zijn om te komen tot voldoende toezicht vervalt de training. De coördinator dient hiervan het bestuur onverwijld van op de hoogte te brengen.

Indien er samen met andere verenigingen in één bassin wordt gezwommen, kunnen afspraken over een taakverdeling worden gemaakt. Het maken van dergelijke afspraken is een taak van het bestuur.

De coördinator draagt er zorg voor dat mankementen, schades, of ongevallen onverwijld gemeld worden aan het zwembad en aan het bestuur. Het bestuur overlegt regelmatig met het zwembad over de arbeidsomstandigheden waarin de vrijwilligers hun werk doen.

8. Informatie en communicatie
De belangrijkste afspraken uit dit plan worden als vaste rubriek opgenomen op de website www.vandixhoorbrigade.nl. Jaarlijks, voor 1 september van ieder jaar, dient door de Technische Commissie aan het bestuur een lijst met toezichthouders te worden overlegd. Jaarlijks, voor 1 september van ieder jaar, dienen de vrijwilligers door de Technische Commissie de laatste versie van het toezichtplan te hebben ontvangen.

Jaarlijks, voor 1 september van ieder jaar, dienen de vrijwilligers door de Technische Commissie informatie te hebben ontvangen inzake het calamiteitenplan van het zwembad, de wijze waarop EHBO kan worden gevraagd en de aanwezige hulpmiddelen in het zwembad.

Nieuwe leden krijgen bij aanmelding eveneens een exemplaar van het laatste
toezichtplan uitgereikt.          
       

« Terug naar Over de club